Bộ môn Điều Dưỡng là một bộ môn trong Khoa Điều dưỡng của trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên được thành lập từ tháng 11 năm 1995 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường.

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung:

Giảng dạy kiến thức về Điều dưỡng bao gồm các kiến thức về Điều dưỡng Cơ bản và hướng dẫn thực hành các kỹ năng Điều dưỡng cho đối tượng Bác sĩ, Cử nhân Điều Dưỡng, Điều dưỡng trung học, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Dược sĩ Trung học có trình độ chuyên môn, có ý thức đạo đức nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của Xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

* Về thái độ:

Phải coi nhiệm vụ đào tạo kiến thức, kỹ năng Điều dưỡng cho học sinh, sinh viên của trường là nghĩa vụ và niềm tự hào của Bộ môn.

Phải tôn trọng, bình đẳng với các Bộ môn  khác trong toàn Trường và có trách nhiệm với học sinh, sinh viên .

Phải ý thức được tầm quan trọng của việc đào tạo kiến thức, kỹ năng Điều dưỡng cho học sinh, sinh viên có vai trò và giá trị to lớn, là cơ sở giúp cho học sinh, sinh viên  thực hiện tốt việc chăm sóc bệnh nhân khi đi thực hành bệnh viện.

* Về kiến thức:

Phải có kiến thức về Y khoa, Điều dưỡng, Quản lý Điều dưỡng để có thể giảng dạy, truyền đạt kiến thức đến học sinh, sinh viên  một cách logic và khoa học.

Hiểu và làm việc theo pháp luật, theo chủ trương chính sách của nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường.

Biết cách tổ chức, triển khai công tác giảng dạy và quản lý sinh viên trong thời gian và phạm vi quản lý của Bộ môn.

* Về kỹ năng:

Có kỹ năng vững chắc để hướng dẫn thực hành các kỹ thuật Điều dưỡng  cho các đối tượng học sinh, sinh viên học tại Bộ môn.

2. Chức năng:

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ môn toàn trường trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng. 

3. Nhiệm vụ

3.1. Đào tạo

Tham gia xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo.

Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên.

Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng.

Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế.

3.2. Nghiên cứu khoa học

c cán bộ trong Bộ mônchủ trì và thamgia thực hiện một số đề tài Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y khoa và Điều dưỡng.

3.3. Cải tiến trang thiết bị dạy học

môn tích cực cải tiến một số mô hình học tập phù hợp với nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên.

4. Đội ngũ cán bộ - Giảng viên

Trưởng Bộ môn: Ths. Nông Phương Mai

- Điện thoại: 0988.520.079

- Email: nongphuongmaidhyd@gmail.com

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 Ths. Nông Phương Mai 0988.520.079 nongphuongmaidhyd@gmail.com
2 Ths. Hoàng Minh Hương 0975.995.393 minhhuongdd@yahoo.com.vn
3 Ths. Hoàng Thị Mai Nga 0915.133.998 maingavn@gmail.com
4 Ths. Đỗ Thị Lệ Hằng 0989.886.742 thuybinhtn@yahoo.com
5 CN. Phạm Thị Oanh 0984.531.375  
6 CN. Lương Thị Hoa 0947.739.088 luongphuonghoa@gmail.com
7 CN. Lưu Thị ánh Tuyết 0977.677.591 luuanhtuyet0409@gmail.com
8 KTV. Hoàng Thị Hồng Phương 0986.816.166  
9 KTV. Phạm Thị Ánh 0912.449.723  
10 YC. Hoàng Thị Phượng 01675.801.616