1. Trưởng khoa

Ảnh (3x4)

Họ và tên: ThS. Nông Phương Mai

Điện thoại: 0988.520.079

Email: nongphuongmaidhyd@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa

Họ và tên: Ths. Phùng Văn Lợi

Điện thoại: 0915.416.990

Email: loiddls@yahoo.com

3. Phó Trưởng khoa

Ảnh (3x4)

Họ và tên: Ths. Vi Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 0912.371.614

Email: thuyvi2006yk@yahoo.com