Đây là đợt sinh hoạt rất có ý nghĩa to lớn, là dịp để các đồng chí cựu chiến binh của trường tri ân những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những người còn sống đã cống hiến công sức, xương máu của mình vì độc lập dân tộc, đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay về bản lĩnh kiên cường bất khuất của dân tộc ta.